Al 38 jaar lang, in het voor- en najaar, organiseert SchoolSport Best als commissie samen met de verenigingen, clubs en andere sport/beweging aanbieders voor de basisschoolleerlingen korte cursussen om kennis te maken met sport/beweging. Op deze manier komen 2 keer per jaar, ongeveer 550 kinderen per keer in aanraking met sport en beweging in Best. Gedurende 6 weken wordt een introductie gegeven in de diverse takken van sport en beweging. Op deze wijze kunnen kinderen in de praktijk ervaren wat het betekent om deel te nemen aan één of andere vorm van sport/beweging.  Kinderen worden in staat gesteld uiteindelijk een bewuste keuze te maken voor een tak van sport of actief ergens bij te horen. Ben ik bv. een teamspeler of individualist? Speel ik liever binnen of buiten? Gaat het mij om presteren of recreatief bezig zijn?   SchoolSportBest richt zich niet alleen op sport, dans is al langer een onderdeel en scouting heeft ook een paar keer meegedaan. Aan bewegen en ergens bijhoren wordt in de toekomst meer gedacht. Te denken valt aan kennismaken met toneel, kunst, muziek, natuur en zelfs werken aan jezelf.De cursus wordt afgesloten met een diploma als bewijs van deelname en is wellicht een stimulans. Hoe mooi dit ook allemaal klinkt, het is niet vanzelfsprekend dat SchoolSportBest wordt georganiseerd. De organisatie hangt af van gemotiveerde vrijwilligers, een goede organisatiestructuur en natuurlijk een toereikend budget.

Organisatiekarakteristiek.

De doelstellingen.

SchoolSportBest stelt zich het volgende ten doel:        

 1. Kennismaken met diverse takken van sport en bewegen door basisschoolleerlingen. Om te ervaren welke activiteiten er in Best beoefend kunnen worden, hoe het er daar aan toe gaat en welke bij je past.            

 2. Door middel van regelmatig (gedurende de basisschoolperiode, 2-maal per jaar) 6 weken kennis te maken met een tak van sport/beweging om beter en bewuster een keuze te kunnen maken.

3. Geen hockeystick, judopak, tennisracket, aangepaste kleding aanschaffen, maar eerst proeven.Dat scheelt in de kosten, want alles lijkt leuk om te doen.                                                                                        

4. We willen de bijdrage laag houden. Inschrijfgeld mag geen drempel zijn.

5. Voor elk kind is het mogelijk om kennis te maken met de verschillende takken van sport/beweging.

De doelgroep.

SchoolSportBest heeft alle kinderen van de basisscholen (groep 1 t/m 8), woonachtig in de gemeente Best als doelgroep. We gaan hierbij uit van ongeveer 2500 kinderen.                                                  

Commissie en werkgroep.

De SchoolSportBest commissie is in oktober 1986 opgericht door de driehoek; Gemeente, Basisscholen en Sportclubs. Tot 2007 was dit een gezamenlijk initiatief. Momenteel wordt SchoolSportBest georganiseerd vanuit een stichting. De gemeente subsidieert het project. De basisscholen in Best werden tot 2010 vertegenwoordigd, als vrijwilligster, door Thea Bekkers. De sportclubs worden door diverse vrijwilligers vertegenwoordigd, sommige zijn lid van een club.                                                                                                 

Manier van werken.                                                                      

Voorbereiding. Er wordt gestart met het benaderen van de clubs. Dit wordt gedaan d.m.v. een antwoordformulier waarop de club kan aangeven wanneer zij beschikbaar zijn voor SchoolSportBest, voor hoeveel kinderen zij plaats hebben en wie de contactpersoon is. Alle binnengekomen antwoordformulieren worden verzameld en verwerkt naar een inschrijfformulier. Het inschrijfformulier wordt op de site geplaatst en de week voor de inschrijving naar alle basisscholen gebracht, met het uitdrukkelijke verzoek deze voor het weekend met de kinderen mee te geven. Zo kort van te voren heeft het voordeel dat het actueel is. Het speciaal onderwijs wordt door de gemeente verzorgd. Zij hebben alle adressen van de kinderen die gebruik maken van speciaal onderwijs buiten Best. Dit i.v.m. de privacy van de kinderen.Ook wordt via Groeiend Best, Best Bekeken, Omroep Best en Uitgaanspunt melding gemaakt van naderend SchoolSport Best-activiteit. Als methode is gekozen op=op. De aanbieders geven een maximaal aantal plaatsen aan. Als dit bereikt is, zit de sport/activiteit vol.  Om het voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te maken, houden we de inschrijvingskosten zo laag als mogelijk. Het inschrijfgeld van € 4,00             

Start kennismakingscursussen:

Contactpersonen van de aanbieders krijgen direct na de inschrijvingen per mail het aantal deelnemende kinderen door. De week daarna starten de cursussen. De werkgroep gaat in de eerste week van de cursussen naar alle sporten/activiteiten om daar de presentielijsten en de bijdrage af te leveren. Eventuele vragen en/of opmerkingen kunnen gesteld worden, met andere woorden een goed eerste contact. Het komt voor dat sporten/activiteiten op een ander moment starten of niet de volle 6 weken draaien. Die weken zijn verklaarbaar, daar de cursus wordt afgestemd op het eigen aanbod van de club of omdat het kostenplaatje voor de club te hoog is, of andere redelijk te noemen oorzaken. Dit gebeurt steeds in overleg met de commissie. Tussendoor proberen de vrijwilligers van SchoolSport Best zo veel als mogelijk de activiteiten  te bezoeken waarvan zij de presentielijsten hebben gebracht, dit om te kijken of alles naar wens is/gaat. We gebruiken dit moment ook om foto’s te maken die op de website worden geplaatst en vragen we kinderen een stukje te schrijven over hoe zij de activiteit waar zij aan deelnemen ervaren, zodat ook dit op de website kan worden gezet.Tijdens de laatste les reiken we diploma’s uit en bedanken we de begeleiders/vrijwilligers/clubs voor hun inzet. Daarbij stimuleren we de kinderen om de trainer(s), begeleider(s) te bedanken.   

Evaluatie:        

                                                                                                                                                                Na de SchoolSport Best-kennismakingscursussen wordt door de werkgroep geëvalueerd hoe het project is verlopen. Tijdens deze evaluatie wordt ook weer vooruit gekeken. Daarbij wordt bepaald op welke datum een nieuwe ronde wordt gepland. Een punt wat tijdens de evaluatie naar voren is gekomen is het gebruik van mail en brieven. Er is voor beide wat te zeggen. Per post heeft het voordeel dat de brief en het antwoordformulier ‘ergens’ blijven t.o.v. een mail. Mail wordt nog wel eens vergeten, komt niet aan en/of er wordt gedacht dat het al afgewerkt is. Ivm de hoge kosten en extra werk blijven we de aanbieders per mail aanschrijven.Ander punt zijn de kosten. We gaan bekijken of er sponsoren te vinden zijn, daar de gemeentesubsidie  de kosten niet dekt.  

                                                     

Bestaand beleid. 

Huidige situatie.

De huidige situatie kenmerkt zich door onduidelijkheid. In contact met de gemeente blijven zaken liggen maar ook binnen de eigen organisatie kunnen een aantal zaken versterkt worden. Gemeente. In onze beleving is er in contact met de gemeente al meerdere malen duidelijk gemaakt dat het ontbreekt aan een helder beleid wat betreft SchoolSport Best. Het uitblijven van een concrete sportnota versterkt dit gevoel. Zo kunnen er geen beslissingen genomen worden voor wat betreft het accommodatiebeleid en de financiering van SchoolSport Best. Het is elk voor- en najaar weer afwachten of de gemeente voldoende financiële medewerking verleent. Het bestaansrecht van SchoolSport Best dreigt hiermee in gevaar te komen. Daarbij brengt de wisseling van contactpersonen bij de gemeente verwarring m.b.t. de gemaakte afspraken.  Er is nog geen helder beeld wat onze grenzen zijn t.a.v. activiteiten. De komst van de combinatiefunctionaris, blijft onduidelijk. De gemeente voert regie en subsidieert.

Basisscholen.   

Momenteel heeft SchoolSport Best bij geen enkele school een aanspreekpunt, wat ervoor zorgt dat het in de communicatie wel eens mis gaat. Zo worden inschrijfformulier wel afgegeven, maar is het onduidelijk of deze wel altijd en op tijd  worden uitgedeeld. Mocht het eens voorkomen dat dit niet het geval is, dan is het onduidelijk waar deze formulieren zijn gebleven. Het is van groot belang dat deze formulieren worden uitgedeeld, zodat ouders op de hoogte zijn van SchoolSportBest. Met het hoofdenconvent van de basisscholen zijn er op verzoek van het hoofdenconvent of van de SchoolSportBest-commissie contacten geweest.  

Aanbieders. 

Aaanbieders zijn clubs, verenigingen, sport- en dansscholen waarvan diverse op commerciële basis werken en/of met professionele krachten werken. Er zijn aanbieders die wel deel willen nemen, maar onvoldoende vrijwilligers, accommodatie of financiële middelen hebben. Er zijn ook aanbieders die een vergoeding willen voor hun professionals (een gediplomeerd tennisleraar/dansdocent) en/of accommodatie huur waar SchoolSport Best niet in kan voorzien. Diverse aanbieders geven aan inmiddels een wachtlijst te hebben waardoor zij niet deel willen nemen (een kind blij maken en vervolgens geen plaats hebben). Het contact wat SchoolSport Best momenteel heeft wordt vooral met uitvoerende vrijwilligers onderhouden, terwijl het bestuur van veel aanbieders beleid en afspraken maakt. Beleid en praktijk liggen niet altijd op één lijn, vrijwilligers willen wel, maar bestuur blijft achter of visa versa.  SchoolSport Best. Een duidelijke structuur ontbrak binnen de eigen organisatie. SchoolSport Best is bezig haar activiteiten op papier te zetten. De oorspronkelijke driehoek gemeente-sportclubs-basisscholen is enkele jaren geleden uiteen gevallen. SchoolSport Best bestaat dankzij vrijwilligers, is dus puur een vrijwilligersorganisatie, met alle risico’s van dien.  

Gewenste situatie. 

De gewenste situatie betekent investeren! Investeren in goed contact met gemeente, scholen en aanbieders maar ook binnen de eigen organisatie.  

Gemeente.                                                                                                                                               Het doel is om vanuit de gemeente helder te krijgen wat het beleid is rondom SchoolSport Best. Wat we wel en niet kunnen verwachten. En wat is de begroting waard?! Wat wij vragen is een heldere basis van waaruit gewerkt kan worden. Voor een helder overzicht van de werkelijke kosten zie bijlage. Eén vaste contactpersoon vanuit de gemeente, bij wie SchoolSport Best met vragen terecht kan en die kennis heeft van gemaakte afspraken. Ook een helder en duidelijk beleidsplan wat betreft sport en het daarbij horende accommodatiebeleid zijn hier onderdeel van. Visie ten opzicht van onze activiteiten moeten helder worden. Invulling combinatiefunctionaris is gewenst.        

Basisscholen.

Voor SchoolSport Best is één aanspreekpunt per school en het enthousiasme om de communicatie goed te houden nodig, zodat er een gezonde basis en motiverend vermogen aanwezig is om zo veel mogelijk basisschoolleerlingen te kunnen motiveren om gebruik te maken van SchoolSport Best. Maar ook voor de scholen één aanspreekpunt vanuit de commissie. Daarbij is regelmatig contact met het Hoofdenconvent gewenst.  Aanbieders. Elke aanbieder die als doel heeft kinderen actief (sport/cultuur) te krijgen of houden kan meedoen. In overleg met de gemeente een formule vinden waardoor personeel, locatie en geld geen probleem meer hoeft te zijn. Een goed contact onderhouden met zowel bestuursleden als uitvoerende vrijwilligers.                                                                            

SchoolSport Best.

Structuur; door middel van een commissie en een brede werkgroep, een heldere beleidsnota en een duidelijk draaiboek, taakverdeling etc. Momenteel worden verschillende zaken op orde gezet. Te beginnen met het schrijven van dit beleidsdocument. Daarbij wordt er een commissie gevormd en zal binnen de werkgroep (waar de commissie onderdeel van is) duidelijk worden welke taken aan wie worden toevertrouwd. Taken zijn nu verdeeld en op papier vastgelegd. Iedere nieuwe vrijwilliger kan goed overzien wat verwacht wordt. Het aantal vrijwilligers welke binnen SchoolSport Best actief zijn is al gestegen, maar er moet worden ingezet om nog een aantal vrijwilligers enthousiast en actief te krijgen. Dit om ervoor te zorgen dat SchoolSport Best een goed geoliede organisatie is en blijft.        

Faciliteiten.

Accommodatie ten behoeve voor SchoolSport Best-kennismakingscursus wordt verzorgd door de deelnemende vereniging, club, dans of sportschool. De deelnemer die een activiteit alleen voor SchoolSport Best-kinderen organiseert (dus geen combinatie met bestaande leden) kan de accommodatie, die door de gemeente verhuurd wordt, gratis gebruiken na overleg met gemeentefunctionaris (tel. nr. 360305). Indien een niet gemeentelijke accommodatie gehuurd moet worden zal daar geen vergoeding voor zijn, daar de gemeente er niet  mee ingaat om dit te subsidiëren. Opmerking: in het verleden is ter stimulering, door diverse deelnemers, gebruik gemaakt van een gemeentelijke vergoeding om accommodatie te kunnen huren.  

Materiaal. 

Een van de doelstellingen van SchoolSport Best is dat ouders geen materialen voor hun kinderen hoeven aan te schaffen (Geen hockeystick, judopak, tennisracket, aangepaste kleding aanschaffen, maar eerst proeven. Dat scheelt in de kosten, want alles lijkt leuk om te doen). Het is de taak van de clubs is te zorgen voor materiaal dat voor de desbetreffende doelgroep nodig is. Materiaal dat nodig is, zal aangeschaft moeten worden om de cursus mogelijk te maken.                                                                                                                                         Opmerking: in het verleden is er door de gemeente materiaal aangeschaft dat niet meer traceerbaar is daar beheer niet goed geregeld was en onduidelijk was wie verantwoording/beheer had.  

Professionals.

Steeds meer clubs en verenigingen maken gebruik van professionals, die betaald worden. Dans- en sportscholen hebben betaalde krachten. Commerciële instellingen krijgen geen enkele vorm van subsidie voor deelname. Een beloning omdat zij meewerken aan het stimuleringsproces is er dus niet, daar doelstelling is: “zonder verplichtingen kennismaken”. Kilometervergoeding. Er zijn aanbieders die van  buiten Best komen om vrijwillig een cursus te geven. Wij vinden het op zijn plaats is dat een kilometervergoeding gegeven wordt.

SchoolSport Best-commissie.

Vergaderingen/bijeenkomsten worden bij de leden thuis gehouden. Een reële onkostenvergoeding zal hiervoor afgesproken moeten worden. Een bijdrage zal op zijn plaats zijn. SSB heeft geen eigen geld, maar wil voor haar vrijwilligers als blijk van waardering voor de inzet periodiek iets doen. Privé-materiaal wordt vaak gebruikt, waaronder bv. telefoonkosten en printwerk. Opmerking: gebruikelijk is dat een organisatie periodiek iets organiseert voor haar vrijwilligers, als blijk van waardering en stimulering. Vrijwilligers declareren over het algemeen slecht terwijl zij zich voor een goed doel inzetten.

Technologie en vooruitgang.

SchoolSport Best wil met zijn tijd meegaan. Dit betekent dat o.a. een website (met een inschrijfsysteem) noodzakelijk is gebleken. Foto’s en een gastenboek zijn niet meer weg te denken in de informatievoorziening naar kinderen en hun ouders.Deze vooruitgang kost geld en energie. Om ook in de toekomst voorbereid te zijn, kijken we nu al vooruit. Momenteel worden bijvoorbeeld de foto’s gemaakt met een toestel van de vrijwilliger zelf, maar wat als deze kapot gaat tijdens werk voor SchoolSport Best? Door te investeren wordt vrijwilligers de mogelijkheid geboden zich nog actiever in te zetten. Een digitale camera in bezit van SchoolSport Best zou  uitkomst bieden. De site www.schoolsportbest.nl moet ook regelmatig vernieuwd worden, met zijn tijd mee gaan, professionele aanpassingen kosten geld. Dit is natuurlijk één klein onderdeel. Wellicht dat er in de toekomst gewerkt kan worden met inschrijven via de website/computer. Maar ook hierbij zal moeten worden geïnvesteerd. Op een later moment zal hiervan een heldere uitwerking moeten komen. Momenteel wordt gekeken naar systemen die ervoor zorgen dat het inschrijven sneller verloopt. Door de inschrijfprocedure te verbeteren kunnen we sneller en efficiënter inschrijven, dit is voor zowel de organisatie als de ouders een hele vooruitgang. Maar dit gaat niet zomaar, het veranderen van locatie voor het inschrijven en het veraangenamen van de wachttijd voor de ouders betekent investeren, vooral financieel. Het is dan ook fijn om zeer regelmatig te horen van ouders dat zij dit zeer waarderen. Investeren in SchoolSport Best betekent investeren in de toekomst. Helaas zijn er nog altijd ouders die niet de moeite willen of kunnen nemen om ervoor te zorgen dat hun kinderen kunnen gaan bewegen. Een gemiste kans voor zowel ouders als kind. Stichting leergeld zal ook benaderd worden. Daarnaast zijn er nog diverse aanbieders  die mee willen varen op ons project en daar ook de mogelijkheden voor moeten krijgen. Om vooruitgang te waarborgen zullen we ons moeten buigen over de organisatiestructuur. Krijgt dit inhoud d.m.v. een combinatiefunctionaris (zie Sportformule Eindhoven)? We hebben al grote sprongen gemaakt en hopen dit in de toekomst te kunnen blijven doen, zodat nog meer basisschoolleerlingen kunnen meedoen en meer kinderen met een geestelijke (ADHD, autisme ed.) en/of lichamelijke handicap.

25 Jarig bestaan. 

In 2011 mag SchoolSport Best zijn 25 jarige bestaan vieren. Er is in loop der jaren veel veranderd, maar tegelijkertijd ook het een en ander gelijk gebleven. SchoolSport Best houdt vast aan zijn doel om laagdrempelig te zijn om zo, zo veel mogelijk basisschoolleerlingen de kans te geven in aanraking te komen met diverse sporten/bewegingsactiviteiten.  Maar er is ook het een en ander veranderd. Zo is het aanbod enorm uitgebreid. En waren het eerst de sporten als judo, handbal en korfbal wat de klok sloeg, tegenwoordig kunnen kinderen zelfs meedoen aan breakdance, golf of rugby.  Ook het aantal vrijwilligers is gestegen, al zijn de oudgedienden ook niet vergeten! Het blijft wel belangrijk om te investeren in goede enthousiaste mensen. Het zijn de vrijwilligers die ervoor zorgen dat SchoolSport Best elk voor- en najaar weer van start kan gaan.  SchoolSport Best is met zijn tijd meegegaan, nog sneller en efficiënter inschrijven hoort daarbij, een hele vooruitgang, welke heeft gezorgd voor nog meer inschrijvingen. Door de jaren heen is het aantal deelnemers gegroeid.  Daarom hebben we het jaar van 25 jarig bestaan een extra dimensie geven. De kinderen hebben, mede dank zij een gulle gever, naast hun diploma ook een medaille gekregen. Op de medaille het logo van SchoolSportBest en vermelding 25 jarig bestaan. Op eigen kosten hebben de vrijwilligers tijdens een gezellige avond hun feestje gevierd. "Naast gezond eten is ook voldoende bewegen belangrijk voor een gezonde leefstijl. Sport, dans, scouting zijn enkele belangrijke inspiratiebronnen en hebben ook een belangrijke ontmoetingsfunctie. Deze activiteiten kunnen veel betekenen voor het aanleren van onderlinge betrokkenheid, samen spelen en delen en wederzijds respect.Jammer genoeg neemt het overgewicht bij kinderen en jongeren nog steeds schrikbarend toe met alle risico’s van dien (chronische ziekten, negatief zelfbeeld) Ouders kunnen binnen de opvoeding een belangrijke taak vervullen in de stimulering van gezonde voeding en gezond bewegen, maar zij niet alleen, want… SchoolSportBest draagt bij aan een gezonde toekomst"! 

Citaat; jongerenwerker.