Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Schoolsport Best (hierna: “de organisatie”) verwerkt van haar [deelnemers en ouders / verzorgers van deelnemers of andere geïnteresseerden].

 

Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

 

Indien je meedoet met de organisatie, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

 

Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

 

1.  Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Stichting Schoolsport Best , Vlakeind 8 te Best,

KvK nummer 57638314

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via info@schoolsprtbest.nl

2.  Welke gegevens verwerkt de organisatie en voor welk doel

 • In het kader van jouw deelnemers worden de volgende persoonsgegevens van jou en jou ouders

/ verzorgers verwerkt:

 1. voor- en achternaam (kind)
 2. naam van School (Kind)
 3. groep en of Leeftijd (Kind)
 4. telefoonnummers (ouders / verzorgers)
 5. e-mailadres (ouders / verzorgers)
 6. naam (ouders / verzorgers)
 7. bankrekeningnummer (ouders / verzorgers)
 8. geboortedatum

 

 • De organisatie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

 1. je naam , telefoonnummers , e-mailadres en geboortedatum ( kind) geven wij door aan clubs / verenigingen. De clubs / verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de persoonsgegevens.
 2. Je naam en bankrekeningnummer ( wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het deelnemers af te wikkelen).
 3. je naam en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over de eventuele beëindigen als deelneming, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen
 4. Je naam en e-mailadres voor eventuele nieuwsbrief , voor bepaalde acties (bijvoorbeeld actie sponsoring Rabobank). tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen.
 5. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
 6. Jouw naam (kind) en toebehoren activiteiten komt op diploma van Schoolsport Best

 

 1. je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de organisatie en je te informeren over de voordelen van het deelneming van de organisatie
 2. wij maken gebruik van foto’s en video’s van deelnemers in ons website en op diploma, tenzij je hebt schriftelijk aangegeven dat hiervoor bezwaar tegen

3.  Bewaartermijnen

 • De organisatie verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je deelneming en tot maximaal twee jaar na afloop van dit deelneming. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4.  Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

 • Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
 • Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de organisatie gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisatie. Met de bewerkers heeft de organisatie een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

5.  Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

 • Via de organisatie (info@schoolsportbest.nl) kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. de organisatie zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de organisatie je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader
 • Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de organisatie (info@schoolsportbest.nl). de organisatie zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie je hiervan op de hoogte
 • Indien je klachten hebt over de wijze waarop de organisatie je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (info@schoolsportbest.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.
 • Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze organisatie (info@schoolsportbest.nl).

6.  Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.